Strona o wykorzystywaniu opon i Ochronie środowiska
Blog > Komentarze do wpisu

Zużyta opona – cenny surowiec!!

Stara, wytarta i nikomu już niepotrzebna…Co z nią zrobić, jak się pozbyć tego niewygodnego balastu? Spalić w szlarni, a może zrobić z niej kwietnik??NIE!! Zużytą oponę zgodnie z prawem należy oddać do punktu zbiórki – tam już będą wiedzieli komu ją przekazać, aby została wykorzystana w sposób nieszkodliwy dla nas i środowiska przyrodniczego

Zużyta opona – cenny surowiec!!

Słyszeliście kiedyś o odzysku energetycznym poprzez proces spalania? To właśnie w ten sposób jest realizowane ponad 70 % odzysku zużytych opon w Polsce. Stare opony wprowadza się w całości lub w formie pociętej do pieców klinkierskich w cementowniach (ponad 90% tego odzysku) lub w formie granulatu wymieszanego z miałem węglowym w elektrociepłowniach.W wyniku spalania opon wytwarza się energia cieplna. Jedna tona opon równa jest jednej tonie dobrego jakościowo węgla (pod względem kaloryczności).
Zgodnie z polskim prawem do odzysku zużytych opon zaliczane jest również bieżnikowanie i proces R14. Ten ostatni polega na wykorzystywaniu zużytych opon w całości lub w częściach m. in. do:
- zabezpieczania składowisk odpadów;
- ochrony nabrzeży portowych (odbijacze),
- osłony torów wyścigowych czy placów budowy przy drogach (bufery).
Kolejnym sposobem zagospodarowywania tego cennego surowca jest recycling materiałowy czyli wykorzystanie odpadów po oponach do produkcji innych przedmiotów. Kółeczka do kontenerów śmieciowych, nawierzchnie obiektów sportowych czy elementy bezpieczeństwa drogowego to tylko nieliczne przykłady produktów powstających w wyniku recyclingu zużytych opon. Pod względem masy wykorzystywanego granulatu gumowego dużą rolę odgrywa stosowanie zużytych opon w procesie wzbogacania asfaltu. Do głównych powodów stosowania asfaltu wzbogaconego granulatem należą:
- 2-3 krotne wydłużenie żywotności nawierzchni drogowej (większa elastyczność),
- znaczne zmniejszenie hałasu (spadek o blisko 4 dB),
- kilkunastokrotne zwiększenie bezpieczeństwa na drodze ( lepsza przyczepność oraz skrócona droga hamowania),
- rozwiązanie problemu utylizacji zużytych opon.
Jak widać czasem odpad, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, może stać się cennym surowcem wtórnym, który pozwala na znaczne oszczędności energii oraz materiałów potrzebnych do wytworzenia nowych produktów.

Zużyte opony można bezpłatnie pozostawić w:
- zakładach wulkanizacyjnych oraz bazach transportowych (przy wymianie opon na nowe),
- punktach dobrowolnego dostarczania odpadów zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania np. http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/pddo.php,
- w ramach programu „wystawka” (we wskazanym przez gminę terminie),
- kontaktując się z Centrum Utylizacji Opon Organizacją Odzysku S. A. (w przypadku uzbierania minimum 50 sztuk opon samochodowych lub 20 sztuk opon samochodów ciężarowych) - http://www.utylizacjaopon.pl

Literatura:
Marek Sobiecki: Rozwój systemu gospodarki odpadami po oponach samochodowych w Polsce. Warszawa, 2009.
Barbara Kozłowska: Postępowanie z odpadami gumowymi głownie z zużytymi oponami. Łódź, maj 2009.

O utylizacji opon / Sposoby zagospodarowania zużytych opon

Recykling materiałowy polega również na przerobie gumy mającym na celu odzysk surowców użytych do jej produkcji. Proces ten składa się z dwóch faz - rozdrobnienia oraz obróbki termicznej. Jednakże w wyniku takiego procesu guma nie podlega dewulkanizacji, czyli nie następuje usunięcie zawartej w niej siarki. Z tego też powodu uzyskany materiał ma jedynie ograniczone zastosowanie. Zapotrzebowanie na ten materiał obecnie zaspokajane jest dzięki przetwarzaniu ścieru gumowego będącego produktem ubocznym bieżnikowania opon.

Należy nadmienić, że prowadzono próby użycia odzyskanego w wyżej opisanym procesie surowca jako dodatku do mieszanki gumowej wykorzystywanej do produkcji nowych opon. Dowiodły one jednak, że tak uzyskana opona ma mniejszą żywotność (1% domieszki surowca wtórnego powoduje skrócenie żywotności opony również o 1%) oraz wykazuje zwiększone opory toczenia przez co podwyższa zużycie paliwa.

Rozdrobnienie

Proces rozdrabniania ma na celu redukcję rozmiarów opony i jest punktem wyjścia do dalszego użycia odpadów gumowych. W zależności od wielkości cząsteczek gumy uzyskuje się pył gumowy, miał gumowy, granulat bądź grys. Oprócz gumy w wyniku tego procesu uzyskuje się również stal oraz odpady tekstylne. Proces polega na pocięciu opon na kawałki, a następnie na ich roztarciu oraz oddzieleniu metalu i tkaniny od frakcji gumowej. Z reguły firmy zajmujące się rozdrabnianiem stosują instalacje o wydajności od 10 do 20 tysięcy ton rocznie. Należy podkreślić energochłonność procesu rozdrabniania (125 kWh / 1 tonę opon) oraz dużą emisję hałasu. Na świecie stosuje się również technologie rozdrabniania opon przy użyciu ciekłego azotu (metoda kriogeniczna). Właściwości fizyczne gumy poddanej działaniu niskiej temperatury przypominają właściwości szkła, przez co ich rozdrobnienie jest łatwiejsze.

Ocena wykorzystania rozdrobnionych odpadów gumowych uzyskiwanych jako produkt uboczny bieżnikowania oraz w wyniku rozdrabniania zużytych opon

Możliwość zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych zależy od wielkości cząsteczek gumy. Grys i granulat po dodaniu odpowiednich lepiszczy stosuje się najczęściej jako nawierzchnie placów zabaw, boisk sportowych a także wykładziny dźwiękochłonne i amortyzujące uderzenia. Natomiast pył gumowy dodaje się najczęściej do mieszanek gumowych, z których wyrabia się takie produkty jak dywaniki samochodowe, maty gumowe itp. Należy stwierdzić, że są to zastosowania ograniczone. Według ocen Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, obecnie w Polsce do wyżej wymienionych zastosowań wystarcza materiał uzyskiwany jako produkt uboczny procesu bieżnikowania - ścier gumowy, powstający w trakcie usuwania starego bieżnika. W opracowaniu IBDiM pod tytułem "Wykorzystanie zużytych opon w budownictwie drogowym" (Warszawa, 2002) wskazane jest zastosowanie, które może pochłonąć duże ilości miału gumowego, a tym samym stworzyć realne zapotrzebowanie na ten produkt. Zastosowaniem tym jest domieszka miału gumowego do mieszanek asfaltowych wykorzystywanych do budowy dróg. Jednak autorzy opracowania zwracają uwagę, że najpoważniejszą przeszkodą w upowszechnieniu modyfikacji mieszanek asfaltowych rozdrobnionymi odpadami gumowymi są koszty. Według szacunków amerykańskich koszty te mogą być wyższe od 50 do 100% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami budowy dróg. Ten przyrost kosztów z kolei przekłada się w wysokości 3 dolarów na jedną oponę poddaną recyklingowi materiałowemu poprzez rozdrobnienie i wykorzystanie do budowy drogi. Wyższe koszty wynikają z kosztu samego miału gumowego - najlepsze właściwości mieszanki gumowo-asfaltowej uzyskiwane są przy zastosowaniu najdrobniejszego granulatu, który z kolei jest najdroższy. Drugim powodem podrażania budowy drogi z użyciem tego rodzaju mieszanek jest konieczność zastosowania specjalnych instalacji do modyfikowania asfaltu.

Odzysk energetyczny

Przedstawienie metody

Odzysk energetyczny polega na spaleniu opony w całości bądź po jej uprzednim pocięciu. W trakcie spalania wytwarza się ciepło, które jest wykorzystywane w takich procesach technologicznych jak wypalanie klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Wartość opałowa gumy jest porównywalna do wartości opałowej węgla. W piecach cementowych opony mogą stanowić nawet do 20% wymaganej masy paliwa.

Zapotrzebowanie na zużyte opony ze strony przemysłu cementowego

Przeważającą część masy wykorzystywanych przez cementownie paliw alternatywnych stanowią zużyte opony. Zainteresowanie przemysłu cementowego wykorzystaniem zużytych opon jako paliwa alternatywnego wynika z tego, że jednym z głównych składników kosztów produkcji jest energia. Dzięki spalaniu opon cementownie uzyskują znaczne oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia węgla. Bardzo istotny jest również pozytywny wpływ wykorzystania opon jako paliwa na środowisko naturalne, co zostanie omówione w kolejnym punkcie.

Ocena aspektów środowiskowych

Wykorzystanie zużytych opon jako paliwa w piecach cementowych ma szereg zalet w porównaniu do wykorzystania węgla:

  • zmniejszona emisja do powietrza dwutlenku siarki i dwutlenku węgla; przy spalaniu opon nie powstaje popiół,
  • polepszona jakość wypalanego klinkieru,
  • zwiększona produktywność procesu.

Porównując dwie metody zagospodarowania odpadów gumowych - odzysk energetyczny oraz rozdrobnienie należy zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt - podczas spalenia wykorzystywana jest cała opona, podczas gdy rozdrobnienie pozostawia jeszcze dodatkowe odpady stalowe i tekstylne.

O utylizacji opon / Dlaczego musimy zagospodarować zużyte opony?

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. W branży oponiarskiej mówi się, że opona została stworzona po to, aby trwać. Oznacza to, że te cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na ich objętość składowanie opon wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii.

W krajach Unii Europejskiej co roku pojawia się około 2600 tysięcy ton zużytych opon. Po przyjęciu do Unii dziesięciu nowych członków liczba ta wzrosła o około 500 tysięcy, z czego ponad 130 tysięcy "wniosła" ze sobą Polska.

W większości krajów europejskich przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów opon za ich zagospodarowanie po wycofaniu z użycia. Nie inaczej jest w Polsce. "Ustawa produktowa" nakłada na wprowadzających opony na rynek obowiązek odzysku 75% masy sprzedanych opon. Taki poziom przewidziany jest w roku 2007.

 

Program "GUMOWY SUROWIEC" jest realizowany przez - Centrum Utylizacji Opon - Organizacja Odzysku S.A.

czwartek, 05 listopada 2009, sloatomowki
Komentarze
wojciechowski-opony
2013/01/17 01:03:16
Ciekawy wpis. Ciekawy blog. Wszystko tu jestciekawe. A ja jestem ciekawy, kiedy pojawi się kolejny tekst:) Pozdrawiam:)